Domů >Postihy >Zákaz řízení

Zákaz řízení

Co je zákaz řízení

Zákaz řízení (správně zákaz činnosti) je situace, kdy řidič pozbyde řidičské oprávnění - možnost řídit motorové vozidlo. Přitom nemusí jít vždy nutně o fyzické odevzdání řidičského průkazu.

V rámci tohoto textu si popíšeme více možností jak se dostat k zákazu řízení (tedy nejen kvůli spáchání závažného přestupku).

Existuje několik situací, kdy k odebrání řidičského průkazu nebo řidičského oprávnění může dojít:

  • vybodování,
  • spáchání závažného dopravního přestupku či trestného činu,
  • zákaz řízení ze zdravotních důvodů,
  • předběžné odebrání řidičského průkazu při policejní kontrole,
  • odebrání řidičského oprávnění z důvodu exekuce.

Jakmile nastane jeden z výše uvedených důvodů (až na výjimky, viz níže v textu), do několika dní obdržíte pokyn na odevzdání řidičského průkazu. Na odevzdání máte 5 dní od nabytí právní moci (podmínky odevzdání řidičáku jsou uvdeny v obdrženém dokumentu).

Dostavíte se na úřad s rozšířenou působností, sebou občanský průkaz a řidičský průkaz. Při odevzdání průkazu vám úřad vystaví Potvrzení o odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu. Pokud průkaz přesto neodevzdáte, jedná se o přestupek Neodevzdání řidičského nebo technického průkazu, za který hrozí pokuta 4 000 - 10 000 Kč.

1. Vybodování řidiče

Vybodování řidiče je situace, kdy řidič dosáhne 12 bodů v bodovém systému řidičů a přijde mu “Oznámení o dosažení 12 bodů” a výzva k odevzdání řidičského průkazu.

Trestem za vybodování je 12 měsíců zákazu řízení, bez možnosti vrátit řidičské oprávnění po uplynutí poloviny trestu.

Řidič, který se aktivně nezajímá o stav svého bodového účtu, se může vybodovat velmi snadno. Policisté při kontrolách zpravidla neříkají, že kromě drobné pokuty jste dostali několik bodů do bodového systému řidiče.

Snížení bodového stavu vašeho konta probíhá automaticky, pokud máte 12 měsíců bez přestupku - strhnou se vám 4 body. Nebo můžete 1x za rok absolvovat školu bezpečné jízdy (škola smyku s odpočtem bodů), za kterou se vám odečtou 3 body.

Jak se bránit vybodování píšeme v tomto článku.

Seznam přestupků a trestných činů za které řidič dostává body.

2. Spáchání závažného dopravního přestupku nebo trestného činu

Za některé závažné dopravní přestupky nebo trestné činy hrozí rovnou zákaz řízení.

Pokud je vám ve správním nebo trestním řízení uložen trest zákazu činnosti (lidově zákaz řízení) přijdete o řidičský oprávnění a řidičský průkaz na vyměřenou dobu.

Trest zákaz řízení je udělován při spáchání následujících přestupků nebo trestných činů.

Jakmile je ukončeno správní řízení nebo soudní řízení, do několika dnů obdržíte oznámení o výsledku a pobídku o odevzdání řidičského průkazu. Tj. Rozhodnutí (správní řízení) nebo Rozsudek (trestní řízení). Do 5 dnů od nabytí právní moci musíte řidičský průkaz odevzdat.

Po uplynutí poloviny trestu je možné zažádat o vrácení řidičského oprávnění.

3. Zadržení řidičského průkazu policisty

Zadržet řidičský průkaz může pouze uniformovaná Policie České republiky, pokud je řidič podezřelý ze závažného dopravního přestupku, který ohrožuje bezpečnost provozu. Jedná se o tzv. předběžné opatření. Zadržení průkazu policista provést nemusí i když má podezření.

Výčet přestupků, kdy policisté smějí předběžně zadržet řidičák je následující

Zadržení průkazu policisty není trestem ale preventivním opatřením pro ochranu bezpečnosti provozu na silnici. Policista musí zadržení oznámit do registru řidičů, vystavit vám potvrzení o zadržení a poučit vás o důsledcích zadržení (co to znamená, že nesmíte řidit, co hrozí za porušení).

Zadržení řidičského průkazu je policie povinna písemně oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož územním obvodu došlo k zadržení řidičského průkazu. Společně s oznámením zašlou i zadržený řidičský průkaz. Vše musí odeslat nejpozději následující pracovní den. Úřad dále rozhodne, zda je zadržení platné nebo řidičák vrátí řidiči.

Pokud řídite se zadrženým řidičským průkazem, dopouštíte se páchání přestupku Řízení po zadržení řidičského průkazu na místě s pokutou 5000 - 10 000 Kč a zákazem řízení 6-12 měsíců. Doba od zadržení průkazu policií se již počítá do případného trestu zákazu řízení.

Obrana proti zadržení řidičského průkazu při policejní kontrole je jednoduchá. Řidičský průkaz nepředložíte(za to dostanete jen malou pokutu - Jiné porušení povinností ). Zadržení je platné pouze pokud policisté zajistí fyzickou kartičku průkazu. Na začátku kontroly stačí tedy říct, že jste zapomněli řidičák doma. Pokud bude vše probíhat v pořádku, “náhodně” řidičák naleznete v peněžence.

4. Zákaz řízení ze zdravotních důvodů

Zdravotní způsobilost upravuje silniční zákon č.361/2000 Sb., § 84. Zdravotní způsobilost (tj. tělená a duševní schopnost řízení motorových vozidel) posuzuje vždy lékař.

Rozlišujeme dva případy:

  • senioři nad 65 let a
  • lidé s nemocí ovlivňující jejich schopnost ovládat motorová vozidla.

Senioři nad 65 let

Senioři nad 65 let musí vykonat prohlídku zdravotní způsobilosti u svého obvodního lékaře. Další je v 68 letech a dále každé 2 roky, pokud jejich lékař nepožaduje kratší interval.

Při prohlídce lékař uzná či neuzná osobu způsobilou řídit motorová vozidla. Případně způsobilost s podmínkou (např. při řízení musí mít brýle). Cena prohlídky je ve stokorunách a řidič obdrží písemné Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel (protože lékař dokument nikam neposílá a není v žádném dostupném registru, musí jej mít řidič vždy u sebe, když řídí).

  • Pokud je řidič nezpůsobilý k řízení, i tak řidičský průkaz nikam neodevzdává. Nicméně bez způsobilosti nesmí řídit. Jinak se jedná o přestupek Řízení bez řidičského oprávnění pro danou skupinu. Tedy podobně, jako by řídil se zabaveným řidičským průkazem.
  • Pokud řidič nemá platné potvrzení ke způsobilosti řídit a řídí, páchá přestupek Jiné porušení povinností. S pokutou až 2500 Kč.
  • Pokud řidič má platné potvzení a jen je zapopomněl doma, jedná se o přestupek Jiné porušení povinností. S pokutou až 2500 Kč.

Nemoc

Nemoc která výrazně ovlivňuje schopnost osoby ovládat motorové vozidlo.

Většinou se jedná o problémy typu: Parkinsova choroba, nemoci srdce a oběhové soustavy, poruchy zraku, mentální postižení, dušení nemoci, drogově závislí a alkoholici, diabetické kóma, epilepsie.

O stavu pacienta a schopnosti řídit rozhoduje lékař specialista s ohledem na současný stav pacienta. Stav může posoudit i více lékařů. Lékař nezpůsobilost musí hlásit na úřad, který poté řidiče vyzve k odevzdání řidičského průkazu.

Pokud jste nemocní a účelově se vyhýbáte lékaři ze strachu o způsobilost, při případném způsobení závažné dopravní nehody se to může brát jako přitěžující okolnost.

5. Zákaz řízení z exekuce

Pozastavení řidičského oprávnění z rozhodnutí exekutora, může být pouze z důvodu neplacení výživného na nezletilé děti do 18 let nebo studující dítě do 26 let.

Cílem tohoto exekučního opatření, je motivovat dlužníka k rychlému uhrazení dluhu - alimentů. Nejde tedy o zajištění placení běžného výživného, ale o uhrazení dlužného vyživného.

Společně s doručením exekučního příkazu k úhradě dluhu, je okamžitě platný i předepsaný zákaz řízení, pokud je součástí příkazu. K pozastavení řidičského oprávnění by se však mělo přistoupit až po jiných zákonných opatřeních (např. srážky ze mzdy či přikázání pohledávky).

Exekutor může pozastavit i jednotlivé řidičského skupiny. To znamená, například jen oprávnění na osobní auto, pokud je dlužník řidičem kamionu. Dlužník musí řidičský průkaz odevzdat na úřadě s rozšířenou působností. Jestliže dlužník se zákazem řízení dále řidí motorová vozidla, dopouští se přestupku Řízení bez řidičského oprávnění pro danou skupinu (hrozí 1-2 roky zákaz řízení a pokuta 25 000 - 50 000 kč).

Pokud je dlužník zaměstnán jako řidič z povolání a na jeho práci jsou závislé další vyživované osoby, může dlužník snadno exekutorovou rozhodnutí rozporovat a dosáhnout zrušení podle § 71a odst. 4 písm. a) Exekučního řádu. Stejně tak, pokud prokáže, že potřebuje vozidlo k uspokojování základních životních potřeb (dojíždění k lékaři, vození dětí do školy).

Vrácení řidičského oprávnění za zákaz řízení

Celý proces vrácení řidičského oprávnění a řidičského průkazu popisujeme zde.